ក្រសួងសុខាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសកើនដល់ចំនួន ៥១២,៣៣៤នាក់

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន៥១២,៣៣៤នាក់៕

ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិត នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖