សមាគមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដាក់ចេញគោលការណ៍ដើម្បីជួយ និងសម្រួលដល់អតិថិជនអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ ៖ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយដាក់ចេញការអន្តរាគមន៍បន្ថែម ដើម្បីគាំពារដល់អតិថិជន ក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕

ខាងក្រោមជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ