រដ្ឋបាលខេត្តកំពតជូនដំណឹងស្តីពីជីវប្រវត្តិ និងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលដែលមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ០១នាក់នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសានេះ

ខេត្តកំពត ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីជីវប្រវត្តិ និងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គល ដែលមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅខេត្តកំពត៕