រដ្ឋបាលខេត្តកែបណែនាំស្តីពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងខេត្តកែបជាបណ្តោះអាសន្ន

ខេត្តកែប ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកែបបានចេញលិខិតលេខ ០០៣/២១  ស.ណ.ន ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ណែនាំស្តីពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងខេត្តកែប ជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩៕