ក្រសួងសុខាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ចំនួនជាង៥៦ម៉ឺននាក់

ភ្នំពេញ ៖ តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៥៦៦,៤២០នាក់៕

ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិត នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖