ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញានេះ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងការព្យាករណ៍ស្តីពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨ រួមមានស្ថានីយ ៖