ខេត្តកំពង់ចាមអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញសម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និងពុទ្ធិកសិក្សាពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា

ខេត្តកំពង់ចាម ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រិះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និងពុទ្ធិកសិក្សា ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ៕ ដោយ ៖ ស៊ាន ច័ន្ទដា