កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះត្រូវបានលើកពេល

ភ្នំពេញ ៖ កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ ត្រូវបានលើកទៅពេលក្រោយវិញ។
ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ៖