ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភានេះ សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសចំនួន២៣ករណី ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស៤៤នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបចំនួន២៣ករណី ដោយឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន៤៤នាក់ (ស្រី២នាក់)។ ក្នុងនោះជួញដូរ១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣១នាក់ (ស្រី២នាក់) និងប្រើប្រាស់៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់។

របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទី៣ នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បញ្ជាក់ថា លទ្ធផលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួនសរុប ២,៨៦៤ករណី ដោយឃាត់មនុស្សចំនួន ៦,១១០នាក់ (ស្រី៤៩១នាក់) (ជនបរទេស១៤០នាក់ ស្រី៣១នាក់ មាន៧សញ្ជាតិ)៕