រាជរដ្ឋាភិបាលកែសម្រួលការបែងចែកភារកិច្ច និងរបៀបរបបការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្តីសម្រេចជាថ្មីម្តងទៀត ដោយធ្វើការកែសម្រួលរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចដល់ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។