ល្បីថា វង់ល្បែងនៅឃ្លាំងអតីតដីក្រុមហ៊ុន ថៃ ប៊ុនរ៉ុង ខាងកើតផ្សារទឹកថ្លាជារបស់ឧកញ៉ាម្នាក់ !

ភ្នំពេញ ៖ មានវង់ល្បែងខុសច្បាប់ដ៏ធំមួយកន្លែងដែលប្រភពនិយាយថា គឺជារបស់ឧកញ៉ាម្នាក់ “សូមរក្សាសិទ្ធិមិនបញ្ចេញឈ្មោះ” កំពុងដំណើរការយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងឃ្លាំងមួយកន្លែង ស្ថិតក្នុងអតីតដីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកឧកញ៉ា ថៃ ប៊ុនរ៉ុង (ខាងកើតផ្សារទឹកថ្លា) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ៕